Hướng dẫn
- Tra tên Tiếng Việt > Katakana: Gõ họ tên tiếng Việt Nguyễn Văn A
- Tra tên Katakana > Tiếng Việt: Gõ họ tên bằng Katakana グエン ヴァン ア (Giữa các từ phân cách bằng dấu cách)