ねづ値付
1.giá cả, vị trí (giá)​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÓ
TRỊ