JLPT N5
danh từ
1.mis​​
danh từ tiền tố
2.mis​​
3. n, tùy chọnmis-​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGỘ