axetylen
danh từ
1.アセチレン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ axetylen

1. mỏ đèn axetylen
アセチレン・バーナー
2. cồn axetylen
アセチレン・アルコール
3. gas axetylen
アセチレン・ガス