bắc bộ
danh từ
1.ほくぶ 「北部」​​
2.べとなむのほくぶ 「ベトナムの北部」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bắc bộ

1. Cảnh báo về trận cuồng phong vẫn đang tiếp diễn từ phủ Bắc bộ Osaka đến Kyoto.
大阪府北部から京都にかけて暴風警報が引き続き発令されている
2. Những người đến từ phương Bắc.
北部から来た人々

Kanji liên quan

BỘ
BẮCホク