bậc cao nhất
câu, diễn đạt
1.トップクラス​​

Thảo luận, đóng góp