bậc cầu thang
danh từ
1.ステップ​​

Thảo luận, đóng góp