bậc mấu để leo trèo
câu, diễn đạt
1.ステップ​​

Thảo luận, đóng góp