bách hóa tổng hợp
câu, diễn đạt
1.デパート​​

Thảo luận, đóng góp