bách tính
danh từ
1.ひゃくしょう 「百姓」 [BÁCH TÍNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÍNH,TÁNHセイ、ショウ
BÁCHヒャク、ビャク