bài
danh từ
1.か 「課」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bài

1. Ngày mai sẽ học bài 10.
明日は第10課を習う。

Kanji liên quan

KHÓA