bài báo có trước
câu, diễn đạt
1.スクープ​​

Thảo luận, đóng góp