bài ca của trường
danh từ
1.こうか 「校歌」 [HIỆU CA]​​
câu, diễn đạt
2.こうか 「校歌」 [HIỆU CA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HIỆU,GIÁOコウ、キョウ
CA