bài diễn thuyết dài
câu, diễn đạt
1.ながだんぎ 「長談議」 [TRƯỜNG ĐÀM NGHỊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHỊ
TRƯỜNGチョウ
ĐÀMダン