bài diễn văn
danh từ
1.スピーチ​​

Thảo luận, đóng góp