bài giới thiệu
câu, diễn đạt
1.にゅうもんテキス 「入門テキス」 [NHẬP MÔN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
MÔNモン