bài hát ba lad
câu, diễn đạt
1.バラード​​

Thảo luận, đóng góp