bài hát bi ai
câu, diễn đạt
1.あいか 「哀歌」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bài hát bi ai

1. bài hát có giai điệu bi thương, buồn thảm
哀歌調に

Kanji liên quan

CA
AIアイ