bài hát cách mạng
câu, diễn đạt
1.かくめいか 「革命歌」 [CÁCH MỆNH CA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
MỆNHメイ、ミョウ
CÁCHカク