bài hát đại chúng
câu, diễn đạt
1.ざっきょく 「雑曲」 [TẠP KHÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÚCキョク
TẠPザツ、ゾウ