bài hát dân ca
câu, diễn đạt
1.フォークソング​​

Thảo luận, đóng góp