bài hát lại
câu, diễn đạt
1.アンコール​​

Thảo luận, đóng góp