bài hát ở quán rượu
câu, diễn đạt
1.シャンソン​​

Thảo luận, đóng góp