bài hát tôn vinh đức Phật
câu, diễn đạt
1.ごえいか 「ご詠歌」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
VỊNHエイ