bài lên lớp
danh từ
1.レクチャー​​

Thảo luận, đóng góp