bài phát biểu lý luận
câu, diễn đạt
1.テーゼ​​

Thảo luận, đóng góp