bài phóng sự
câu, diễn đạt
1.レポート​​

Thảo luận, đóng góp