bài tập thể dục
câu, diễn đạt
1.たいそう 「体操」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THAO,THÁOソウ、サン
THỂタイ、テイ