bài tập về nhà
câu, diễn đạt
1.しゅくだい 「宿題」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỀダイ
TÚC,TÚシュク