bài thứ nhất
câu, diễn đạt
1.だいいっか 「第一課」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỆダイ、テイ
NHẤTイチ、イツ
KHÓA