bài toán đố
danh từ
1.なぞなぞ 「謎謎」 [MÊ MÊ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

メイ、ベイ