bấm độn
1.ゆびをうらなう 「指を占う」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾM,CHIÊMセン
CHỈ