bám đuôi
động từ
1.くっつく 「くっ付く」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bám đuôi

1. Bám theo đuôi đàn anh.
先輩に〜いて行く。

Kanji liên quan

PHÓ