bấm lông nheo
danh từ
1.ビューラー​​

Thảo luận, đóng góp