bàn ăn thấp
câu, diễn đạt
1.ちゃぶだい 「ちゃぶ台」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐÀIダイ、タイ