bản báo cáo
1.ほうこくしょ 「報告書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁOコク
BÁOホウ
THƯショ