bản báo cáo hàng năm
câu, diễn đạt
1.アニュアルレポート​​

Thảo luận, đóng góp