bần bật
phó từ
1.がちがち​​
2.ふるえる​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bần bật

1. âm thanh máy móc rung lên bần bật
ガチガチする音〔機械などの〕