bạn chân thành!
câu, diễn đạt
1.ふじん 「不尽」 [BẤT TẬN]​​
2.ふせん 「不宣」 [BẤT TUYÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
TUYÊNセン
TẬNジン、サン