bản chất xấu
câu, diễn đạt
1.ねくら 「根暗」 [CĂN ÁM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ÁMアン
CĂNコン