bàn chính
danh từ
1.メーンテーブル​​

Thảo luận, đóng góp