bạn cùng trường lớp
câu, diễn đạt
1.がくゆう 「学友」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
HỮUユウ