bán dẫn
danh từ
1.トランジスタ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bán dẫn

1. máy thu thanh bán dẫn
〜ラジオ