bàn đánh máy
1.タイプ​​
2.タイプライター​​

Thảo luận, đóng góp