bản điện văn
1.でんぶん 「電文」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VĂNブン、モン
ĐIỆNデン