bản điều tra xã hội học
câu, diễn đạt
1.アンケート​​

Thảo luận, đóng góp