bạn đồng liêu
1.どうりょう 「同僚」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐỒNGドウ
LIÊUリョウ