bản dự toán
danh từ
1.みつもりしょ 「見積書」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KIẾNケン
TÍCHセキ
THƯショ