ban hành
danh từ
1.こうふ 「公布」​​
động từ
2.せいていする 「制定する」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ ban hành

1. công bố (ban hành) tiêu chuẩn liên quan
関連する基準の公布
2. ban hành (luật pháp)
(法律)を制定する
3. sẵn sàng chuẩn bị ban hành
公布準備完了
4. hiến pháp Nhật Bản đã được ban hành vào năm 1946
日本国憲法は1946年に公布された

Kanji liên quan

ĐỊNHテイ、ジョウ
CHẾセイ
CÔNGコウ、ク
BỐ