bản in ba màu
câu, diễn đạt
1.げんしょくしゃしんばん 「原色写真版」 [NGUYÊN SẮC TẢ CHÂN PHẢN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẢシャ、ジャ
CHÂNシン
SẮCショク、シキ
NGUYÊNゲン
PHẢNハン